Algemene voorwaarden hosting en domeinregistratie

 
 1. Definities
  1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Metasign Communicatie wordt gesloten.
  2. Producten en diensten van Metasign Communicatie: de door Metasign Communicatie te exploiteren producten en diensten waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de productie, plaatsing en huur (webhosting) van web sites, de huur en registratie van een domein, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.
  3. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, via de Metasign Communicatie website of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Metasign Communicatie.
 2. Toepasselijkheid
  1. Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Metasign Communicatie.
  2. Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor Metasign Communicatie niet bindend en niet van toepassing.
 3. Aanbieding en acceptatie
  1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Metasign Communicatie gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Metasign Communicatie schriftelijk of per e-mail anders is vermeld.
  2. Een aanbieding of offerte gedaan door Metasign Communicatie heeft een geldigheidsduur van 8 dagen, tenzij anders vermeld.
 4. Aanvang van de overeenkomst
  1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: het offerte, contract of bestelformulier is ingevuld met ACCOORD, AKKOORD of ACCEPT met deze voorwaarden op één van de website's van Metasign Communicatie of is -schriftelijk en ondertekend- ontvangen en geaccepteerd door Metasign Communicatie; bij de huur van een domein dienen tevens de entreebijdrage, de eerste maandvergoeding en de overige overeengekomen vergoedingen te zijn bijgeschreven op de financiële rekening van Metasign Communicatie.
  2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
  3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend per e-mail of schriftelijk geschieden.
 5. Duur en beëindiging
  1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum termijn van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. er aanleiding bestaat om de overeenkomst op te zeggen.
  2. De overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden, tenzij anders overeengekomen, c.q. de overeenkomst is opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maanden. Indien een overeenkomst wordt opgezegd binnen 1 maand voor het einde van de overeenkomst, dan wordt de overeenkomst met 12 maanden verlengd.
  3. Jaarlijks moeten de domeinen verlengd worden. Dit wordt stilzwijgend verlengd door ons tenzij er anders over afgesproken is.
  4. De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail opgezegd worden, en wordt pas geaccepteerd indien er een bevestiging is verzonden aan de opdrachtgever.
  5. Metasign Communicatie kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien opdrachtgever aan één of meer van zijn verplichtingen jegens Metasign Communicatie niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
  6. Metasign Communicatie heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, betrokken is geworden in een wettelijke schuldsanering inzake zijn schulden of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.
  7. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 heeft Metasign Communicatie het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien Opdrachtgever het bepaalde in deze algemene voorwaarden (waaronder met name de gedragsregels in artikel 7) niet naleeft.
 6. Persoonsgegevens
  1. Metasign Communicatie zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om Persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
  2. Metasign Communicatie slaat Persoonsgegevens op voor de volgende doelen:
   • factureren van de Vergoeding;
   • factureren aan en beoordelen van facturen van derden in verband met interconnectie met en bijzondere toegang tot hun Netwerken en het mogelijk maken van genoemde interconnectie en bijzondere toegang;
   • beheren van het Metasign Communicatie;
   • analyseren en inventariseren van het gebruik van de Leveringsomvang en het Metasign Communicatie Netwerk;
   • signaleren, opsporen en tegengaan van misbruik van de Dienst;
   • voldoen aan Metasign Communicatie wettelijke verplichtingen.
  3. Behalve voor zover dat redelijkerwijs noodzakelijk is voor de in het vorige lid genoemde doelen zal Metasign Communicatie Persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij voor zover Metasign Communicatie daartoe wettelijk verplicht is.
 7. Gedragsregels en notice/takedown
  1. Het is opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op opdrachtgever of Metasign Communicatie van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
  2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Metasign Communicatie verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
   • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
   • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
   • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
   • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
   • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
   • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
   • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
  3. Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is alleen toegestaan voor zover dit in het aanbod uitdrukkelijk als toegestaan is vermeld.
  4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Metasign Communicatie of overige klanten. Het is opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Metasign Communicatie, op te starten waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Metasign Communicatie, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
  5. Indien naar het oordeel van Metasign Communicatie hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Metasign Communicatie of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Metasign Communicatie gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Metasign Communicatie mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op opdrachtgever, indien opdrachtgever een verwijt kan worden gemaakt omtrent de oorzaak.
  6. Wanneer Metasign Communicatie een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Metasign Communicatie opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Metasign Communicatie zal besluiten hoe te handelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij de klager naar de mening van Metasign Communicatie heeft verzocht de klacht niet door te sturen, of Metasign Communicatie meent dat de overtreding onmiskenbaar is, hoeft Metasign Communicatie de klacht niet door te sturen.
  7. Indien Metasign Communicatie van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij hetzij opdrachtgever de mogelijkheid bieden enige inbreukmakende Materialen te verwijderen of aan te passen zodat zij geen inbreuk meer maken, hetzij de toegang tot het betreffende Materiaal direct blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Metasign Communicatie een backup zal maken). Metasign Communicatie zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Metasign Communicatie zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
  8. Metasign Communicatie is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Metasign Communicatie gerechtigd om naam, adres en andere identificerende gegevens van opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
  9. Hoewel Metasign Communicatie ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over opdrachtgever, is Metasign Communicatie nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 8. Levering en leveringstijd
  1. Plaatsing van een web site geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip.
  2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Metasign Communicatie zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
  3. Bij aanvraag en registratie van een domein dient rekening gehouden te worden met een doorlooptijd van maximaal 5 werkdagen.
 9. Overmacht
  1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daar omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
  2. Metasign Communicatie is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.
 10. Data- & emailverkeer
  1. Het data- & emailverkeer is beperkt tot de hoeveelheid dataverkeer die bij het pakket hoort. De prijzen van extra dataverkeer zijn te allen tijde beschikbaar op de website van Metasign Communicatie. In sommige gevallen kan Metasign Communicatie vragen om een voorschot.
 11. Prijzen
  1. Alle in deze site genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.
  2. Metasign Communicatie heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.
 12. Betalingsvoorwaarden
  1. De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Metasign Communicatie .
  2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.
  3. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Metasign Communicatie het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden jaarlijks vooraf geïncasseerd.
  4. Metasign Communicatie stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.
  5. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever mede gedeeld en wordt daarbij een betalingstermijn van 5 werkdagen vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
  6. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen 10 werkdagen na de datum op de rekening schriftelijk of per e-mail aan Metasign Communicatie kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Metasign Communicatie een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
  7. Betaling van de verschuldigde kosten kan plaats vinden door middel van een jaarlijkse of maandelijkse automatische incasso's, waartoe opdrachtgever bij aanvang van de overeenkomst of later heeft gemachtigd.
  8. In geval van automatische incasso dient opdrachtgever zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn rekening, hetzij schriftelijk hetzij middels het invullen van de bestelformulier op één van de website's van Metasign Communicatie.
  9. Opdrachtgever is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van opdrachtgever niet kan worden geïncasseerd of niet aan Metasign Communicatie is voldaan.
  10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van opdrachtgever niet kunnen worden geïncasseerd of niet worden ontvangen, brengt Metasign Communicatie een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, vermeerderd met € 5,- (excl. BTW) extra administratiekosten, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van incassering.
  11. Indien abusievelijk een hoger bedrag geïncasseerd wordt, dan dient Metasign Communicatie het teveel geïncasseerde bedrag op eerste verzoek van opdrachtgever onverwijld aan opdrachtgever te storneren. Een en ander vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag van incassering tot aan die waarop bedoeld bedrag zal worden gerestorneerd.
 13. Intellectuele eigendomsrechten
  1. Het is opdrachtgever toegestaan de op de Metasign Communicatie site aanwezige software waarop geen (intellectuele) eigendomsrechten rusten of die uitdrukkelijk niet worden uitgeoefend (zgn. freeware), te downloaden en te gebruiken.
  2. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom terzake van beschermde software en/of andere werken (o.a. zgn. "shareware") te respecteren en vrijwaart Metasign Communicatie van enige aanspraak.
 14. Eigendomsvoorbehoud
  1. Het door Metasign Communicatie vervaardigde materiaal is en blijft eigendom van Metasign Communicatie.
 15. Aansprakelijkheid
  1. Metasign Communicatie is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Metasign Communicatie weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Metasign Communicatie kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Metasign Communicatie of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Metasign Communicatie.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Metasign Communicatie slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Metasign Communicatie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Metasign Communicatie voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Metasign Communicatie .
  4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Metasign Communicatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Metasign Communicatie is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
  5. Metasign Communicatie is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal.
  6. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Metasign Communicatie mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.
  7. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk of per e-mail mede te delen aan Metasign Communicatie . Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Metasign Communicatie als gevolg daarvan lijdt.
 16. Overdracht van rechten en verplichtingen
  1. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.
 17. Buitengebruikstelling
  1. Metasign Communicatie heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Metasign Communicatie niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Metasign Communicatie zal opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Metasign Communicatie kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Metasign Communicatie gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 50,-excl. BTW.
 18. Reclame
  1. Opdrachtgever dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Metasign Communicatie vervalt.
  2. Reclame terzake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak en aanzien van Metasign Communicatie .
  3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.
  4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.
 19. Wijziging van de voorwaarden
  1. Metasign Communicatie behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  3. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
 20. Geschillenregeling en toepasselijk recht
  1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Metasign Communicatie en opdrachtgever in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.